Moien Chef … moien IPS

Ent Gespréich wéi et an all Équipe am MI hät können stattfond hun.

Arbichter, nenne mir e Jemp: Moien Chef Chef: Moien Jemp, alles an der Reih?

Jemp: Jo, et muss. Eng Fro, wivil Iwwerstonnen hun ech nach?

Chef: Wess et net…

Jemp: A wivil Majorationsstonnen hun ech?

Chef : Wess et net …

Jemp : Hhmm, a wivil Congé hun ech nach?

Chef: Jo dat kann ech dir och net soen …

Jemp: Jo wat kanns du mir da soen?

Chef: Zu denge Stonnen, net vill bis näischt.

Jemp: Wéi dann?

Chef: Jo eise Pointageprogramm kann mir dat net soen.

Jemp: Ass den da nei?

Chef: Jo, nee vum Oktober …

Jemp: Ok, dat ass jo nach net soulang

Chef: … 2016

Jemp: WAT?! A virwat left deen da nach net?

Chef: Ech hun well puer mol am Millewee nogefrot, Schold war ëmmer en anneren …

Jemp: A lo wësse mir net wou mir an den Bounen dru sin? Esou misst ech mol schaffen!! Hat et dovir esou lang gedauert bis mir Majoratiounen ausbezuelt kruten?

Chef: Jo.

Jemp: Hhmm, gif dem Direktor seng Paie an dem Pointageprogramm gemach gin, da géif den bestëmmt well richtig lafen …

Chef: Jemp, ech brauch nach en fir e Mettwoch eng Nuetsschicht ze machen. Do ass lo nach stönterlich en Entrepreneur. Häts du Zait a Loscht? Ech muss dir ewer direkt soen, dats du deng Majoration vun der Iwwerstonn verléirs, déis du letzt Woch mam Piti bei der Stéirung gemaach hues.

Jemp: Wéi, verléiren?

Chef: Ma du kris déi net. Wëlls du jo dës Woch véier Schichten méss, wärten deng Majorationen vun dësem Mount mat denger Transitioun verrechnet gin, an da sin di fort.

Jemp: Fort?! An de Piti kritt se?

Chef: Jo, dee kritt se. Bon, häts du dann Zait vir ant Nuet ze goen?

Jemp: Also zwee Léit machen di selwicht Iwwerstonn, a si kréien se net selwicht verrechnet? Nee, ech hun keng Zait!!

ACD