Effektivverhandlungen für 2019 beim Service TM

Service Central:

Am Service Central gin ët nët vill Changementer, esou dass gréissten Deels alles beim Aalen bleiwt. Informatique (TM/IE) get opgedeelt, 1 Agent wiesselt an Division Matériel vum Service Central TM, 1 Agent wiesselt an den Centre Opérationel an 3 Agenten wiesselen an den Centre de Maintenance.

Am Secrétariat gin ët 2 Neianstellungen,an der Division Matériel gin ët och 3 Neianstellungen fir Ofgäng auszegläichen.

Sou dass mer vu engem ETP 2018 vun 37 op en ETP 2019 vun 39 Leit kommen.

Centre de Maintenance

Am Centre de Maintenance gin ët eng ganz Rei Neianstellungen. An der Planification gët en neien Posten vum Post-Planing geschaf, esou dass mer vun 21 Leit op 22 Leit kommen.

Bei der Formatioun gët ët e Plus vun 1 Agent a beim Stage Chef de Brigade e Plus vun 2. Esou dass mer an der Formation op 13 Leit kommen.

Bei der Logistique (Magasin) kréien mer e Plus vun 6 Agenten. Esou kann d’Magaséng, 24/24 Stonnen a 7 Deeg op 7 funktionéieren.

Mir kommen do vun engem Personalbestand vun 18 Leit fir Joer 2018, op 24 Leit fir 2019 erop.

An der Produktioun gët ët e Plus vun 13 Agenten, wou Leit am LE, am MR, am MV, am PR, am INST an am MV II agestallt gin. Sou dass mer do fir 2019 vun 189 Leit op 202 Leit eropgin.

Mir kommen dann fir de ganze Centre de Maintenance op 281 Leit, ëmmerhin e Plus vun 26 Leit.

Centre Opérationnel:

Am Centre Opérationnel gin ët och eng Partie Changementer ënner aanerem duerch BLZ. Bei den Coachen gët ët e Plus vun 5 Leit, 3 Leit dervun fir an den Accueil personalisé, esou dat den Accueil personalisé vun Méindes bis Freides kann garantéiert gin.

Virgesin ass och, dass 2018 an 2019, all Joer 2 nei Klassen vun CEM agetallt gin.

An der BLZ gët en neien Posten vum Dépanneur geschaffen, fir 15 Agenten. Desen neien Posten ass vun Méindes bis Sonndes vun 04.00 Auer bis 20.00 Auer besat.

Esou dat mer am Centre Opérationel vun engem ETP 2018 vun 496,87 Leit op en ETP 2019 vun 510,56 kommen.

Claude NOEL