Generalversammlung Sektioun Osten

Invitatioun

Heimat invitéiert de Comité vun der Sektioun Osten Iech ganz häerzlech op hier Generalversammlung, an zwar:

Freideg, de 23. Mäerz 2018 um 18:00 Auer
am Relais du Château de Betzder
(4, rue de Wecker L-6832 Betzdorf)

Um Ordre du Jour sti folgend Punkten:

  • Begréissung durch den Präsident vun der Sektioun Paul Gries
  • Aktivitéitsbericht vum Sekretär Frank Dumont
  • Finanzrapport vum Keessier Igor Gomes
  • Décharge vum Caissier a vum Comité
  • Wahl vun zwee Keesserevisoren
  • Deelweis Neiwahlen vum Comité (Kandidaturen gin bis virun der Generalversammlung entgéint geholl)
  • Aktualitéiten vun der Verbandsleedung
  • Éierung vun verdéngschtvolle Memberen vun der Sektioun Osten
  • Divers

Nom offiziellen Deel offréiert d‘Sektioun en Owesiessen.
Mir hoffen, Iech op eiser Generalversammlung begréisse kënnen.
D’Partner vun eise Memberen si selbstverständlech och häerzlech wëllkomm.

Aus organisatoresche Grënn biede mer Iech ëm Umeldung bis spéitstens, de 16. März 2018.

Paul Gries
GSM: 621 266 935
paul.gries@vonet.lu

Frank Dumont
GSM: 661 356 717
frank.dumont@syprolux.lu

De Comité vun der Sektioun Osten